مدیریت

 • سرپرست واحد طراحی سرپرست واحد طراحی
  تبریز, آذربایجانشرقی, ایران
  تلفن: 041-34475538
 • مدیر بازرگانی مدیر فروش
  تبریز, آذربایجان شرقی, ایران
  تلفن: 041-34475538
 • مدیرعامل مدیریت تولید و مشاور ارشد ساخت
  تبریز, آذربایجان شرقی, ایران
  تلفن: 041-34475538
 • مدیریت تولید مدیریت تولید و مشاور ارشد ساخت
  تبریز, آذربایجانشرقی, ایران
 • small-slides0.jpg
 • small-slides1.jpg
 • small-slides2.jpg
 • small-slides3.jpg