آبکاری قطعات پلاستيكي

آماده سازي قطعه (چربي گيري)

 

4-1 چربي گيري:

عموماً قطعات پلاستيكي توليد شده توسط دستگاه هاي تزريق پلاستيك و قالب هاي مربوطه در سطح داراي چربي و كثافات و يا جاي دست كارگران مي باشد كه در صورت وجود چنين قسمت هايي در روي قطعه فرآيند آبكاري مختل شده و در پايان سطح مطلوب و مناسبي بوجود نمي آيد لذا بسيار مهم است كه اين چربيها از روي قطعه پاك شود همچنين قابل ذكر است، قطعاتي كه از قالب ها بيرون مي آيند داراي الكتريسيته ساكن بوده و اگر در محيط پوشيده نشوند ذارت گرد و غبار هوا را به خود جذب مي كنند.

براي چربي گيري از اين قطعات چربي گيري هاي آماده در سطح بازار وجود دارد كه عموماً براي كليه قطعات آبكاري مورد استفاده قرار مي گيرد البته ناگفته نماند كه حرارت يكي از عامل هاي مهم در از بين رفتن چربي ها از روي قطعه مي باشد براي اين منظور وان حاوي محلول چربي گيري بايد داراي دمايي بين 50-40 درجه سانتي گراد (البته بسته به ميزان چربي قطعه) باشد همچنين بايد توجه داتشت كه قطعات پلاستيك عموماً نسبت به حرارت و گرما داراي پايداري كمي مي باشند و دماي ما از 60 درجه نبايستي تجاوز كند زيرا در اين دما و دماهاي 60 بالاتر قطعه در قسمتهايي كه داراي ضخامت كمتري مي باشد و يا قسمتي در لبه ها دچار تغيير فرم شده و دماي بالا باعث موج افتادن در قطعه مي شود.

از ديگر پارامترهاي مهم در فرآيند چربي گيري زمان مي باشد كه عموماً زمان قرارگيري اين قطعات در داخل وان چربي گيري باز بسته به مقدار چربي قطعه بين 1-5 دقيقه مي باشد همچنين هم زدن محلول درون وان مي تواند در از بين بردن چربي ها كه در خلل و خرج قطعه قرار دارد بسيار مؤثر باشد. بايد توجه داشت كه وجود هر گونه چربي  بر روي قطعه در كيفيت نهايي قطعه ما تأثير مي گذارد.[6]

 

4-2 تركيب وان چربي گيري

قطعات پلاستيكي بايد تميز نگه داشته شوند و با دقت جابجا شوند معمولاً از دستكشهاي تميز پنبه اي براي خارج كردن قطعه از قالب و همچنين جابجا كردن آنها استفاده مي شود. جدا كردن راهگاه و ساير زوايه از روي قطعه بايد دقت انجام شود.

 

همانطور كه گفته شد براي از بين بردن چربي ها مي توان از چربي گيري هاي تجاري موجود در بازار استفاده نمود اما اين چربي گير ها عموماً براي قطعات فلزي مورد استفاده قرار مي گيرند و امكان دارد براي قطعات پلاستيكي ايجاد مشكل نمايد لذا بسته است براي فرآيند چربي گيري از تركيب محلول هايي كه در كتاب هاي آبكاري پلاستيك ها، استانداردها (Astm) و تجربة آبكاران پلاستيك استفاده شود كه در زير به چند نمونه از آن مي پردازيم.

 

محلول چربي گير اوليه كه در استاندارد (B 727-83) Astm معرفي شده شامل مواد زير است:

كربنات سديم

gr/l 25

تري سديم فسفات

gr/l 25

دما

 

زمان

5-2 دقيقه

 

تركيبي معرفي شده به صورت تجربي

سود

gr/l 20

تري سديم فسفات

gr/l 15

سديم كربنات

gr/l 15

اسيد اولئيك يا اولئات سديم

gr/l 5

دما

 

زمان

3 دقيقه

 

بايد توجه داشت كه در پايان هر مرحله كه قطعه وارد واني مي شود بعد از آن بايد قطعه شستشو شود بنابراين پس از وان چربي گيري قطعه مي بايستي وارد وان شستشو شود.

 

زبرسازي (اچ كردن)

 

در فصل معرفي پلاستيك هاي ABS  اين نكته اشاره شد كه ذرات بوتادين موجود در سطح پلاستيك ABS بايستي خورده شود و سطح پلاستيك داراي حفره هاي ميكروسكوپي شود تا اين حفرات بتواند جايگاهي براي ادامة فرآيند آبكاري باشد. بنابراين مرحلة زبرسازي براي خورده شدن ذرات بوتادين در سطح پلاستيك استفاده مي شود شايد بتوان اين مرحله را  مهمترين مرحلة آبكاري پلاستيك ها يا قلب آبكاري نامگذاري كرد.

 

5-1 روش هاي زبرسازي

زبرسازي به 3 روش صورت مي گيرد.

1- روش مكانيكي: در اين روش با پرتاب شن هاي دانه ريز به سطح قطعه پلاستيكي (سند بلاست) حفره هاي بسيار ريزي در سطح قعطه ايجاد مي شود البته اين روش عموميت ندارد.

2- روش استفاده از ليزر به اين صورت مي باشد كه با برخورد اشعه ليزر به سطح پلاستيك باعث ايجاد خلل و خرج در سطح قطعه مي شود كه البته اين روش بسيار تخصصي مي باشد و در ايران استفاده اي ندارد.

3- روش شيميايي:اين روش كه مهمترين و كاربردي ترين روش آبكاري پلاستيك ها مي باشد بر پايه خورده شدن ذرات بوتادين توسط اسيدهاي موجود در وان زبرسازي استوار مي باشد.

5-2 اسيدشويي (پيش زبرسازي)

 براي پيشگيري از انتقال مواد چربي گير قليايي به محلول زبرسازي اسيدي و كاهش اسيدیته و افزايش عمر مفيد محلول وان زبرسازي بهتر است قبل از زبرسازي از اين مرحله استفاده شود. البته ناگفته نماند كه مرحله پيش زبرسازي يك مرحله اختياري است كه مي تواند مشكل چسبندگي ضعيف پوشش را كه ناشي از اچ شدن غير يكنواخت است از بين ببرد همچنين اين مرحله باعث مي شود قليايي بودن سطح قطعه از بين برود و قطعه حالت خنثي پيدا كند.

 

5-2-1 تركيب ها پيشنهادي محلول پيش زبرسازي

محلول آماده سازي اوليه مي تواند تركيبي از اسيد كروميك و اسيد سولفوريك و يا محلولي كه شامل مقداري حلال است، باشد.

1- محلول معرفي شده براساس استاندارد Astm

اسيد كروميك

gr/l 30

اسيد سولفوريك (93% وزني)

gr/l 300

دما

 

زمان

2-1 دقيقه

 

2- محلول بر پايه حلال آلي

اين نوع تركيب محولي از يك حلال آلي در آب مقطر مي باشد. حلال آلي مي تواند استن و يا کتونهاي ديگر مثل 1 و 4 پنتادي اُن[1] باشد

تركيب و شرايط كاري محلول عبارت است:

 

حلال آلي

ml/l 125-100

دما

 

زمان

3-2 دقيقه

 

توجه 1: محلولهاي حاوي حلالهاي فرار بايد كاملاً تهويه شوند اين محلولها نبايد با فلزات تماس داشته باشند. اين مواد يونهاي فلزي را در خود كليد[2] مي كنند. تانكهايي از جنس پلي پروييلن آنيل شده براي نگهداري اين محلولها مناسب است.

توجه 2: قطعات بعد از قرار گرفتن در اين محولها بايد چند مرتبه با آب داغ شستشو شود چون اين تركيبات سطح قطعات پلاستيكي از نرم و متورم مي كنند بنابراين زمان غوطه وري در اين محلولها و همچنين زمان انتقال به وان شستشو بايد كنترل شود.

بهتر است پس از مرحلة پيش زبرسازي قطعات شستشو داده شوند.[6]

 

 

 

5-3 زبرسازي

همانطور كه گفته شد اين مرحله زبرسازي است كه لایه را به سطح قطعه «گره» ميزند، به اين تركيب كه با ريز ساختن ميكروسكوپي سطح قطعه، يعني ايجاد خلل و فرج براي قرار گرفتن فلز روكش درون آنها در سطح قطعه، چسبندگي فلز به پليمر را به اندازة قابل قبول مي رساند. محلول زبرسازي نه تنها جزء لاستيكي را حل مي نمايد بلكه ماده شبكه را نيز به آرامي نرم نموده و در خود حل مي كند بنابراين هر قدر مدت ماندن قطعه در محلول بيشتر گردد و يا اينكه دماي محلول افزايش  يابد، سطح اصلي بيشتر خورده مي شود زبرسازي بيش از اندازه، كه همة سطح اصلي را مي خورد، قطعاتي با كيفيت پايين تري توليد مي نمايد، و معمولاً لاية آب دادة ضخيم تري براي پوشاندن سطح بيش از اندازه زبر قطعه مي طلبد. اگر زبرسازي كاملاً از اندازه بيرون گردد، توليد قطعاتي با روكش نرم و براق پس از آبكاري تقريباً ناممكن مي شود. زبرسازي كمتر از اندازه كه بيشتر سطح قطعه، زبر نشده باقي مي ماند، ممكن است موجب بروز اشكال در مرحلة آبكاري شيميايي گردد ولي كيفيت قطعه در عمل قابل قبول خواهد بود.[7]

 

زبرسازي خوب هنگامي است كه %50 سطح قطعه نرم باقي بماند نحوه عمليات زبرسازي را در شكل(4) ملاحظه مي كنيد.

 

 

 

 

جزءهای بوتادین (لاستیکی) در ABS (بزرگنمایی 10000)

 

ABS  زبر نشده

 

ABS  زبر شده

 

ABS  آبکاری شده

شکل (4)

 

5-4 محلول هاي زبركننده

مرحله اچ نقش حياتي در چسبندگي پوشش فلزي به پلاستيك دارد محلولهاي اچ كننده بيشتر شامل سه جزء اسيد كروميك اسيد سولفوريك اسید فسفریک و آب هستند فرمولاسيون اين محلولها مي تواند بيش از %60 اسيدكرميك در آب تا 10% كرميك، 50% اسيدسولفوريك و بقيه آب متغير باشد.

همانگونه كه در نمودار (اسلايد شماره 9) نشان داده شده، سيستم اسيد سولفوريك، اسيد كرميك، يك سيستم با حلاليت محدود است. محدوده مؤثر تركيب محلولهاي "اچ" كننده پلاستيك در نزديكي منحني حلاليت مي باشد. محلولهاي رقيقتر هر چه از منحني حلاليت دورتر مي شوند، به سرعت فعاليت خود را از دست مي دهند. محلولهاي غليظ تر فعال هستند ولي انيدريد كرميك اضافي آنها رسوب مي كنند. وجود كرم سه ظرفيتي در اين محلولها سبب افزايش حلاليت اسيد كرميك در آب يا مخلوط آب و اسيد سولفوريك مي شود. محلولهاي قوي اسيد كرميك، ذرات لاستيك موجود در زمينه را اكسيد مي كنند، حال آنكه محلولهاي قوي اسيد سولفوريك بيشتر روي آكريلونيتريل- استايرن در اطراف ذرات لاستيك اثر مي گذارند. انيدريد كرميك در محلول اسيدي به صورت:  در مي آيد. يون  در يك محلول اسيدي، اكسيد كننده بسيار قوي است. در اثر اكسيد شدن پلاستيك به وسيله اسيد كرميك، در محلول، كرم سه ظرفيتي تشكيل مي شود. وجود كرم سه ظرفيتي سبب كاهش سرعت "اچ" كنندگي محلول مي شود.

بعلاوه مداركي در دست است كه نشان مي دهد تركيبات حاصل از اكسيداسيون پلاستيك تأثير نامطلوبي در قدرت محلول "اچ" دارد. براي حفظ قدرت محلول، بايد غلظت كرم سه ظرفيتي را از طريق دور ريختن قسمتي از محلول و جايگزيني آن با محلول تازه يا از طريق اكسيداسيون مجدد و يا با افزايش غلظت اسيد كرميك كنترل كرد. تأثير غلظت كرم سه ظرفيتي در قدرت "اچ" كنندگي محلول بستگي به غلظت اسيد كرميك دارد. به طور كلي هر چه غلظت اسيد كرميك بيشتر باشد، تحمل محلول نسبت به كرم سه ظرفيتي بيشتر است. حداكثر غلظت مجاز كرم سه ظرفيتي در محلول "اچ" كننده با غلظت 370 گرم در ليتر اسيد كرميك، 22 گرم در ليتر و براي محلول 1200 گرم در ليتر اسيد كرميك، 90 گرم در ليتر، توصيه شده است.

در صورتي كه سطح پلاستيك به طرز صحيحي "اچ" شود، شفافيت خود را از دست داده و در اثر شستشوهاي بعدي كاملاً خيس مي شود.

محلولهاي "اچ" يا فقط شامل اسيد كرميك با غلظت 1200-975 گرم در ليتر مي باشند و يا تركيبي از اسيد كرميك و اسيد سولفوريك هستند. فرمولاسيون يك نمونه از محلول اسيد كرميك- اسيد سولفوريك عبارت از 370 گرم در ليتر اسيد كرميك و تقريباً 20% حجمي اسيد سولفوريك است. زمان غوطه وري معمولاً حدود 10-5 دقيقه و دماي محول 65 درجه سانيگراد مي باشد. "اچ" كردن بيش از حد سبب مي شود كه پوشش نهايي داراي ظاهر يخي و يا مات گردد. "اچ" كردن كمتر از حد لازم سبب چسبندگي ضعيف و تاول زدن پوشش خواهد شد.

شکل شماره ( 5و6) سطح يك قطعه پلاستيك A.B.S را قبل و بعد از "اچ" كردن با بزرگنمايي 500 نشان 
مي دهد. تأثير "اچ" كردن در سطح قطعه كاملاً مشخص است.

شکل (5)

بعد از اچ کردن                قبل از اچ کردن

بزرگنمایی 500

شکل (6)             

 

لازم به ذكر است كه در اثر "اچ" شدن، ذرات بوتادين در سطح پلاستيك اكسيد و حل شده اند. [6]

 

 

5-5 تركيب محلول هاي زبركننده برحسب استاندارد Astm

1- محلول اسيد كروميك

 

اسيد كروميك

ml/l 1200-850

دما

 

زمان

10-8 دقيقه

 

اين محلول ذرات لاستيك بوتادين موجود در سطح را مي خورد.

 

 

 

2- محلول اسيد كرميك- اسيد سولفوريك

 

اسيد كروميك

ml/l 330-250

اسيد سولفوريك (%93)

ml/l 250-200

دما

 

زمان

10-5 دقيقه

 

3- محلول اسيد كرميك- اسيد سولفوريك- اسيد فسفريك

 

اسيد كروميك

3% وزني

اسيد فسفريك (داشتيه 

5/10% وزني

اسيد سولفوريك (%93)

56% وزني

تصفيه

آب

دما

 

زمان

3 دقيقه

 

قابل ذكر است كه محلولهايي كه شامل اسيد فسفريك مي باشند در عمل رضايتبخش تو بوده اند. به طوري كه در نتايج ثابت شده است كه اسيد فسفريك ضربات هماهنگ تر و آهسته تري را بر پلاستيك وارد
مي كند اين تركيب از محلول كه از سال 1963 به كار گرفته شد مناسب ترين تركيب براي زبرسازي پلاستكي هاي ABS مي باشد.

در نمودار زير مي توان چند تيپ از تركيب محلول هاي اچ كننده  که شامل اسید فسفریک می باشد را مشاهده نمود شکل (7) که می توان درصد اخطلات  مواد را با یکدیگر از آن استخراج نمود .[2]

 

 

نمودار درصد اختلاط اسید سولفوریک – فسفرک – کرومیک و آب

شکل (7)

 

بایستی توجه داشت که میزان درصد  اسید کرومیک در این نمودار به شرح زیر است.

 

مقدار اسید کرومیک مجاز در تیپ 1 و 2 معادل          g/l    16-5

مقدار اسید کرومیک مجاز در تیپ 3 و 4 معادل   g/l           300

5-6 تركيب محلول هاي اچ كننده تجربي براي پليمرهاي ABS

 

اسيد سولفوريك تجارتي (چگالي 84/1)

180 سي سي در ليتر

اسيد كرميك

430 گرم در ليتر

اسيد فسفريك

20 سي سي در ليتر

 

هنگام تهيه محلول و هنگام افزودن مواد به محلول لازم است شخص به لباس و عينك ایمن مجهز باشد.

استاندارهاي اندازه گيري به قرار زيرين است:[7]

 

اسيد كرميك

420- 480 گرم در ليتر (450 گرم در ليتر بهترين است)

كرم سه ظرفيتي

كمتر از 60 گرم در ليتر

چگالي

در دماي معمولي  47-54 درجه بومه

در 65 درجه سانتيگراد 45-51 درجه بومه

 

5-7- تركيل محللول هاي زبر كننده تجربي براي كوپليمرهاي pp

اسيد سولفوريك تجارتي(چگالي84/1)

390 سي سي در ليتر

اسيد فسفريك (چگالي 70/1)

425 سي سي در ليتر

اسيد كرميك

40 سي سي در ليتر

 

محلول فوق به مقدار بسيار كمي آب احتياج دارد (هر ليتر حدود 198 سي سي) ضمن آنكه در جاي اسيد فسفريك با چگالي 70/1 مي توان ا ز اسيد فسفريكهاي با چگالي 75/1 و 390 سي سي در ليتر (و هر ليتري 230 سي سي آب) وي ا با چگالي 50/1 ، 615 سي سي در ليتر (بدون آب) استفاده نمود.

براي تهيه محلول مقدار آب لازم در مخزن ريخته و سپس مقدار اسيد كرميك لازم را به آن افزوده وكاملاً هم زده و تا همة آن حمل شود (در صورتي كه از اسيد فسفريك با چگالي 50/1 استفاده مي شود كه آب لازم نيست اسيد كرميك را مي بايست در اسيد فسفريك حل نمود) پس از آن اسيد فسفريك به آن افزوده و خوب هم زده مي شود هنگامي كه محلول خوب همگون شد اسيد سولفوريك در حالي كه محلول با هوا يا به وسيله اي ديگر به شدت همزده مي شود به آرامي به آن افزوده مي گردد لازم است پس از آماده شدن محلول و پيش از استفاده از آن و به مدت 8 ساعت با هوا همزده شود.

مقداري از اسيد كرميك ممكن است شكرك بزند اين طبيعي است و بعدها در حين كار از نو حل مي شود.

در شرايط زير مي توان از محلول استفاده نمود:

دما 75-85 درجه سانتيگراد (80 درجه سانتيگراد بهترين است).

مدت 15-30 دقيقه (15 دقيقه نمونه وار است)

محلول را مي توان با اندازه گيري چگالي آن با بومه سنج و مقدار اسيد كرميك كنترل نمود چگالي را بهتر است همه روز اندازه گرفت تا مطمئن شد كه به اندازة لازم در استانداردهاي اندازه گيري مي باشد اگر چگالي محلول از اين مقدار بيشتر شود آنرا مي توان با افزودن آب كاهش داد اگر چگالي آن پايين تر از مقدار لازم بود مي توان با افزودن مقدار متناسبي از اسيد سولفوريك (يعني به ازاء هر ليتر اسيد فسفريك با چگالي 70/1 و 917 سي سي اسيد سولفوريك با چگالي 84/1 ) آنرا تقويت نمود.[7]

 

و اما استانداردهاي اندازه گيري به اين ترتيب پيشنهاد مي شود:

اسيد كرميك

40 گرم در ليتر

كرم سه ظرفيتي

كمتر از 50 گرم در ليتر

چگالي

در دماي معمولي  60 درجه بومه ودر 80 درجه سانتيگراد 56 درجه بومه

 

5-8- کرم گيري

اين مرحله معمولاً پس از هر تانكي كه داراي اسيد كرميك باشد قرار داده مي شود و هدف از آن تنها صرفه جويي در مصرف اسيد كرميك مي باشد به اين ترتيب كه اسيد كرميكي كه از تانك زيرسازي به هر ترتيبي همراه با قطعه بيرون مي آيد ود ر اين تانك كه نخست داراي آب است گرفته شده و محلولي كه به اين ترتيب به دست مي آيد و براي جبران كمبود تانك زيرسازي كه با تبخير يا به هر طريق ديگري خالي مي شود بكار مي رود به بيان ديگر اين محلول و يك محلول شستشوست و با اين تفاوت كه اين محلول سرريز نداشته و دور ريخته نمي شود.

هر اندازه كه اين محلول رقيق تر باشد به همان نسبت مقدار موادي كه با شستشوي پس از آن هدر مي رود كمتر است بدين منظور بايستي سعي شود كه هر چه ممكن است مقدار اسيد كرميك كمتري همراه با قطعه وارد اين محلول شود.

پس از مرحلة کرم گيري لازم است قطعات شستشو داده شده و براي مرحلة بعدي كه خنثي سازي است آماده شود.

 

 


#قالب_سازی

#قالبسازی

#قالبسازی_قالب_پلاستیک

#قالبسازی_دایکاست 

#قالبسازی_پلاستیک_بادی 

#قالبسازی_پلاستیک_پره_صنعتی_پلیمری 

#قالبسازی_پلاستیک_پزشک_طبی_بیومدیکال 

#قالبسازی_پلاستیک_اسباب_بازی 

#قالبسازی_پلاستیک_چرخ_دنده_صنعتی_پلیمری 

#قالبسازی_پلاستیک_گلدان_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_دبه_سطل_ماست 

#قالبسازی_پلاستیک_خودکار_تبلیغاتی 

#قالبسازی_سنبه_ماتریس_خم_برش_فورج 

#اسکنر_سه_بعدی_مهندسی_معکوس_قطعات 

#قالبسازی_کولرآبی_کولرگازی 

#قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_ظرف_شامپو_نرم_کننده 

#قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_مایع_ظرف_شویی_شونده 

#قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_ظرف_شیمیایی_صنعتی 

#قالبسازی_پلاستیک_اسپری_مایع_شیشه_پاککن 

#قالبسازی_پلاستیک_سطل_زباله_خانگی 

#قالبسازی_پلاستیک_سطل_زباله_بزرگ 

#قالبسازی_پلاستیک_سطل_نظافتی_بهداشتی 

#قالبسازی_پلاستیک_لیوان_فنجان_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_پارچ_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_آرایشی_بهداشتی 

#قالبسازی_پروژکتور_نورافکن_ال_ای_دی

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_ادویه_نمکدان 

#قالبسازی_پلاستیک_قاشق_چنگال_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_خاک_انداز_جارو_پمپ_دستی 

#قالبسازی_پلاستیک_گالن_دبه 

#قالبسازی_پلاستیک_ظروف_بسته_بندی_دارو_درپوش_دارویی 

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_بسته_بندی_شکلات_شیرینی 

#قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_پلاستیکی

#قالبسازی_پلاستیک_سیم_سیار_محافظ_ولتاژ_برق_یخچال_تلویزیون 

#قالبسازی_پلاستیک_سوکت_برقی_کلید_پریز_ساختمانی_صنعتی 

#قالبسازی_پلاستیک_دوشاخه_پریز_برق 

#قالبسازی_پلاستیک_جعبه_تقسیم_جعبه_فیوز_برق 

#قالبسازی_پلاستیک_بشفاب_دیس_پلاستیکی_کیک_شیرینی 

#قالبسازی_پلاستیک_شانه_تخم_مرغ_پرندگان

#قالبسازی_پلاستیک_درب_ظرف_بسته_بندی_دستمال_مرطوب

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_دئودورانت_مام_ضدعرق 

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_پماد_کرم_پودر_آرایشی 

#قالبسازی_پلاستیک_رژ_لب_برق_لب_آرایشی

#قالبسازی_پلاستیک_پمپ_پلاستیکی_صابون_مایع 

#قالبسازی_پلاستیک_تجهیزات_آبیاری_قطره_ای 

#قالبسازی_پلاستیک_گلدان_شهری_میادین 

#قالبسازی_پلاستیک_قطعات_مرغداری_تجهیزات_مرغداری 

#تولید_قطعات_پلاستیکی 

#تولید_قطعات_آلومینیومی_دایکاست 

#قالبسازی_سنبه_ماتریس_خم_برش_کشش

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_بسته_بندی_عسل 

#قالبسازی_دایکاست_آلومینیوم

#قالبسازی_هاتچمبر 

#قالبسازی_پلاستیک_ظروف_بسنه_بندی_لبنیات_قالب_لبنی 

#قالبسازی_پلاستیک_فواره_آبپاش_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_بدنه_حباب_لامپ_ال_ای_دی_LED

#قالبسازی_پلاستیک_ظروف_ای_ام_ال 

#قالبسازی_پلاستیک_نور_افکن_ال_ای_دی_روشنایی

#قالبسازی_پلاستیک_یراق_آلات_دستگیره_لولا_قطعات_مبلمان_کمد 

#قالبسازی_بادی_پت_بطری_غذایی_بهداشتی 

#قالبسازی_پلاستیک_علایم_قطعات_تجهیزات_کنترل_ترافیک_راهنمایی 

#قالبسازی_پلاستیک_ظروف_بسته_بندی_سس_کچاپ

#قالبسازی_پلاستیک_خودکار_تبلیغاتی_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_سیفون_فلاش_تانک 

#قالبسازی_پلاستیک_قطعات_دستگاه_تصویه_آب 

#قالبسازی_پلاستیک_اتصالات_پلاستیکی_فاضلاب 

#قالبسازی_پلاستیک_قاب_چهارچوب_آینه_حمام_ست_روشویی 

#قالبسازی_کولر_هوا

#قالبسازی_پلاستیک_تخم_مرغ_شانس_شکلاتی 

#قالبسازی_پلاستیک_شانه_پلاستیک_تخم_مرغ 

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_دارو_قرص

#قالبسازی_پلاستیک_لیوان_دربدار_آیس_پک 

#قالبسازی_پلاستیک_جعبه_باکس_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_کیت_آزمایشگاه_تشخیص 

#ساخت_قالب_پلاستیک_گالن 

#دایکاست

#قالب

#تبریز

#ساخت

#صنعت

#پتروشیمی

#پلیمر

#طراحی

#آبکاری

#فولاد

#آهن

#پلاستیک

  • small-slides0.jpg
  • small-slides1.jpg
  • small-slides2.jpg
  • small-slides3.jpg