شيوه ی تزريق پلاستيک يکی از مهمترين و پرکاربردترين روشهای شکل دهی پلاستيـک و توليد محصولات در صنايــع محســوب می شود در اين روش مــاده  اوليــه کــه يکی از انـــواع تــرموپلاستها  می باشد، طی عمليات خاصی به داخل کويتيهای ( Cavity ) قالب رانده شده و پس از خنک کاری از قالب بيـرون می آيند.

 اين روش بيشتر در پروسه های توليد انبوه (Mass – Production   ) و مدل سازی( Prototyping ) مورد استفاده قرار می گيرد . تزريق پلاستيک نسبتا شيوه جديدی در توليد محصولات به حساب می آيد. اولين دستگاه تزريق پلاستيک در سال 1930 ميلادی ساخته شد و کم کم در اختيار صنايع قرار گرفت .

 در ادامه 6 مرحله از يک پروسه تزريق پلاستيک معرفی و بررسی می شود :

يک ماشين تزريق از سه قسمت اصلی تشکيل شده است . قالب ، Clamping   و فاز تزريق .  Clamping قسمتی از دستگاه را شامل می شود که که در حين پروسه تزريق فالب را بسته نگه می دارد و پس از آن باز مي کند  اساسا قالبها از دو نيمه تشکيل می شوند که در هنگام تزريق بايد توسط اين بخش در کنار هم فيکس شوند .

  • Injection( تزريق )

در فاز  تزريق مواد پلاستيک که معمولا به فرم گرانول ( دانه دانه ) می باشند ، وارد قيفی در قسمت بالايی دستگاه می شوند و از آنجا وارد سيلندری می شوند که توسط هيترهايی احاطه شده است . گرانولها پس از حرارت دیدن به حالت مذاب يا رزين در می آيند 

. در داخل سيلندر مواد به وسيله مارپيچی زير و رو می شوند . با چرخش  مارپيچ مواد نيز به سمت جلو رانده می شوند . و هنگامی که ماده کافی در قسمت جلويی مارپيچ ذخيره شد ، عمليات تزريق توسط نازل صورت می گيرد . و مواد مذاب به داخل راهگاه قالب رانده می شوند . سرعت و ميزان فشار وارده به ميزان چرخش مارپيچ  و نيز قطر نازل بستگی دارد . در برخی از ماشينهای تزريق پلاستيک به جای مارپيچ از يک پيستون منگنه ای استفاده می شود .

 

  • Dwelling :

فاز Dwelling  شامل يک مکث در پروسه تزريق می شود تا هم مذاب در داخل کويتيها به صورت کامل پر شود و هم گازهای ايجاد شده از محفظه های تعبيه شده خارج شوند .

  • Cooling ( خنک کاری ) :

در اين مرحله مذاب خنک می شود تا به حالت جامد در آمده و قابليت خروج از قالب را پيدا کند . در غير اين صورت احتمال تغيير شکل محصول زياد می باشد .  

  • Mold Opening ( بازشدن قالب )

در اين قسمت بخش Clamping  از هم باز می شود تا دو نيمه قالبها نيز از هم باز شوند و آماده بيرون اندازی شوند .

 

  • Ejection  ( بيرون اندازی )

چند ميله به همراه يک صفحه عمليات خروج قطعه از قالب را انجام می دهند . رانرها و راهگاههای قطعه کار که به صورت غير استفاده و زايد می باشند از قطعه جدا و تميزسازی می شوند تا مجددا برای ذوب شدن آماده شوند . 

امتيازات شيوه تزريق پلاستيک :

1-     سرعت بالای توليد

2-     تنوع وسيع مواد مورد استفاده در اين روش

3-     صرفه جويی در نيروی انسانی

4-     کمترين ميزان اتلاف مواد

5-     کاهش عمليات بعد از تزريق در توليد محصول

محدوديت های شيوه تزريق پلاستيک :

1-     هزينه های بالای تجهيزات و دستگاهها

2-     بالا بودن هزينه های توليد و انجام پروسه

3-     طراحی بعضی قسمتهای دستگاه بر حسب قالب مورد استفاده

بخش دوم : ساختمان عمومی قالبهای تزریق

محفظه

قالب تزريق شامل مجموعه اي از قطعاتي است كه " محفظه" را تشكيل مي دهند، مواد پلاستيك به داخل اين محفظه تزريق شده و سرد مي شوند. در محفظه قطعه تزريقي شكل مي گيرد. بنابراين محفظه به بخشي از فضاي قالب گفته مي شود كه به شكل قطعه تزريقي است و قطعه در آن شكل مي گيرد . محفظه با دو عضو قالب شكل مي گيرد:

الف- حفره: قسمت مادگي قالب است و شكل بيروني قطعه را به وجود آورد.

ب- ماهيچه: قسمت نر قالب است و شكل داخلي قطعه را به وجود مي آورد.

صفحات حفره اي و ماهيچه اي

اين صفحات در شكل(2-1) براي يك ظرف شش گوش ساده نشان داده شده است.در اين مورد قالب شامل دو صفحه است .در داخل يك صفحه حفره ايجاد شده كه شكل آن مانند شكل بيروني قطعه است .بنابراين ،اين صفحه را صفحه حفره مي نامند .به صورت مشابه ماهيچه داراي شكل بر آمده از صفحه ماهيچه است و شكل آن مانند شكل داخلي قطعه تزريقي است .زماني كه قالب بسته شود ،بين حفره و ماهيچه فضايي به شكل قطعه تزريقي به وجود مي آيد كه آن را محفظه مي نامند.

شکل(2-1)قالب پایه شامل صفحه حفره و صفحه ماهیچه

بوش تزریق

در هنگام تزريق مواد پلاستيك به صورت خمير از نازل ماشين خارج شده و از طريق يك مسير به محفظه قالب وارد مي شود.ساده ترين نوع اين مسير يك سوراخ مخروطي شكل در داخل يك بوش است كه در شكل(2-2) نشان داده شده است .مواد موجوددر اين مسير را اسپرو و بوش را بوش تزريق گويند

2پروسه ی تزريق پلاستيک( Injection Molding)

سيستم راهگاه و ورودي

مواد پلاستيك مستقيما از طريق بوش تزريق (شكل2-2) وارد محفظه شده و در قالب هايي كه داراي چند محفظه هستند (قالب هي چند محفظه اي)قبل از ورود مواد به محفظه،مي بايد اين مواد از راهگاه و ورودي نيز عبور كنند(شكل2-3).

براي اينكه مواد پلاستيك بدون هيچ مانعي وارد قالب شوند،نازل ماشين و بوش تزريق مي بايد هم راستا باشند.براي اطمينان از اين موضوع بايد قالب در مركز صفحه ماشين نصب شود.اين هم مركزي با استفاده از حلقه تنظيم امكان پذير است.

ميله ها و بوش هاي راهنما

در قالب گيري قطعه اي كه ضخامت ديواره ها در آن مهم است و براي اطمينان از منطبق بودن حفره و ماهيچه كه امري الزامي است با بكاربردن ميله ها و بوشهاي راهنما در دو لنگه قالب ،هنگام بستن قالب عمل انطباق  به صورت رضايتبخشي انجام مي شود.

شكل(2-4) يك نمونه را كه در آن ميله هاي راهنما در سمت ماهيچه و بوش هاي راهنما در سمت حفره نصب شده ،نشان مي دهد.ابعاد ميله راهنما  بايد به اندازه اي باشد كه انطباق دو نيمه با توجه به نيروهاي اعما ل شده به قالب امكان پذير باشند

ابعاد ميله راهنما  بايد به اندازه اي باشد كه انطباق دو نيمه با توجه به نيروهاي اعما ل شده به قالب امكان پذير باشند 

در شكل زیر همه قطعات پايه تشكيل دهنده يك قالب در يك برش مقطع از نقشه مونتاژ نشان داده شده است

شكل(2-4):قالب پايه شامل قطعات بوش تزريق ،حلقه تنظيم،ميله هاي راهنما و بوشهاي راهنما

 

نيمه ثابت و نيمه متحرك

در شكل (2-4) مشاهده مي شود كه قطعات مختلف قالب در يكي از دو نيمه قالب جا مي گيرند.نيمه اي كه به صفحه ثابت ماشين بسته مي شود (به صورت خط و نقطه نشان داده شده است)نيمه ثابت قالب ناميده مي شود.نيمه ديگر قالب كه به صفحه متحرك ماشين بسته مي شود به صورت مختصر نيمه متحرك قالب ناميده مي شود.اكنون بايستي تصميم گرفت كه حفره و ماهيچه را در كدام نيمه قالب نصب كرد.عموما به دليلي كه در زير بيان مي شود ماهيچه روي نيمه متحرك قالب نصب مي شود:

در زمان سرد شدن قالب قطعه تزريقي منقبض شده و در هنگام باز شدن قالب روي ماهيچه مي چسبد.خواه ماهيچه روي نيمه ثابت و خواه روي نيمه متحرك قالب نصب شده باشد،اين انقباض اتفاق مي افتد.به دليل انقباض در قطعه تزريقي عموما بايستي از يك سيستم پران استفاده كرد.اگر ماهيچه در سمت متحرك قالب نصب شود امكان تحريك سيستم پران ساده تر است.در قالب تك محفظه اي شكل(2-4)حفره در نيمه ثابت و ماهيچه در نيمه متحرك قالب نصب شده است

ارتباط متقابل شرايط و شرايط مرزي و ثانويه كه با عمل اصلي بايد رعايت شوند نمايش مي دهد.اين مطلب با يك مثال آشكارتر مي شود .مسير تصميمهايي كه طراح اتخاذ مي كند با فلوچارت طراحي يك قالب استاندارد براي توليد همزمان چندين سرپوش به نمايش در آمده است (شكلh -a 52).توصيه مي شود كه براي درك منطق روش،اين مسير گام به گام تعقيب شود.

طراحي قالب تزريق پلاستيك

توصيه مي شود كه طراحي هر قالب به صورت سيستماتيك پيش برود چرا كه قالب و عملكرد آن بايد در شرايط گوناگوني پاسخگو باشند.شكل 51 

3پروسه ی تزريق پلاستيک( Injection Molding)

اندازه قالب در اصل به اندازه ماشين بستگي دارد.اغلب اندازه ماشين مشخص يا موجود محدوديت مهمي براي مهندس طراح ايجاد مي كند.

اين محدوديتها عبارتند از:

- مقدار تزريق در هر كورس:مقدار مذابي كه در يك كورس حلزون يا پيستون به داخل قالب منتقل مي شود.

- سرعت نرم سازي ،مقدار مواد نرم شده كه ماشين در واحد زمان آماده مي سازد.

- نيروي گيرنده ةكه بايد نيروي عكس العملي حاصل از حداكثر فشار داخلي حفره قالب را جبران كند.

- حداكثر سطح ميز ماشين كه با فاصله بين ميلهاي  راهنماي ماشين معلوم مي شود

- حداكثر فشار تزريق

حداكثر تعداد حفره قالب

 ابتدا حداكثر تعداد حفره قالب تئوري محاسبه مي شود{4}

اين محاسبه با فرض استفاده كامل از حداكثر مقدار تزريق در يك كورس ماشين كه از قطر حلزوني و جابجايي آن به دست مي ايد انجام مي شود.البته به دلايل كيفي(مذاب يكنواخت،توانايي كافي براي حفظ فشار)انتخاب حداكثر كمي عاقلانه نيست.

تعداد حفره قالبها براي قطعات با ديواره نازك بيشتر با سرعت نرم سازي ماشين تعين مي شود.

در ماشينهاي قالب گيري تزريقي مدرن با حلزون رفت و برگشتي سرعت نرم سازي به قدري بالاست كه بايد تعداد حفره قالبها  N2   فقط براي قطعات جدار ناك با سرعت ضرب زياد چك شود. طبق يك قانون تجربي:

نيروي گيرنده

حداكثر نيروي گيرنده از نيروي عكس العملي حفره قالب كه نتيجه سطح تصوير شده همه حفره قالب ها و راهگاهها و حداكثر فار حفره قالب است به دست مي آيد:

F=A×P

در اينجا  F نيروي عكس العمل ،A سطح تصوير شده حفره قالبها  و سيستم راهگاه و P فشار حفره قالب است. در فرآيند صحيح ،با توجه به جنس و قطعه ،فشار حفره قالب MPa =100-20 است. در عمليات اشتباه ممكن است اين فشار تا فشار تزريق كامل بالا برود.بنابراين ذتوصيه مي شود كه محاسبه با فشار تزريق حداكثرماشين و سطح تصوير شده كلي كه ممكن است با مذاب پوشيده شود انجام شود.

F max =A max ×P inj < F clam

حداكثر سطح گيرنده

اين سطح با فاصله بين ميلهاي راهنماي ماشين تعيين مي شود(شكل 62) عموما از مشكل كشيده شدن ميلهاي راهنماي ماشين جلوگيري مي شود .بنابراين بيشترين ابعاد قالب تقريبا بايد mm 10  كوچكتر از فاصله بين ميلهاي راهنماي مربوط باشد.قسمتهاي گيرنده براي تحمل حداكثر فشار حفره قالب كه انتظار مي رود به وجود آيد ساخته مي شوند.ماشينهايي كه براي فرآوري فوم(foam ) با فشار كم به كار مي روند قسمتهاي گيرنده سبك يا ميزهاي گيرنده بزرگترو فاصله بيشتري بين ميلهاي رانما دارند.بايد مراقب بود كه صفحات تحت بارها بيش از از چند ميكرون خم نشوند در غير اين صورت، فاصله درز مجاز خط جدايش حتي با وجود صلبيت كافي خود قالبها حفظ نمي شوند . تز اين لحاظ ماشينهاي امروزي اغلب كوچكتر از اندازه هستند.

كورس باز شدن لازم

كورس بازشدن براي بيرون انداختن بدون مشكل قطعه از قالبها با ماهيچه هاي بسيار بلند بايدبه اندازه كافي بلند باشد(مثال :قالب سطل) .حداقل كورس لازم بيش از دو برابر طول ماهيچه است.

از سوي ديگر كورس بلندتر از حد نياز ،مدت زمان سيكل را افزايش مي دهد و  به دليل هزينه اي بايد كورس هر چه كوتاهتر باشد.

كورس بازشدن را مي توان دقيقا تعيين كرد ولي كورس بيش از حد نرمال مخارجي زيادي دارد .بنابراين طرحي رائه شده كه در آن قالب در حين كورس باز شدنبا يك وسيله كمكي كج مي شود و سپس قطعه از قالب خرج مي شود(شكل 53)

 

ويسكوزيته مذاب در صورتي كه سرعت مذاب داده شده باشد تعيين مي شود.

براي ترموپلاستيكها  مقادير سرعت بهينه مشخصي براي مولكولها وجود دارد كه با آرايش مولكولي تعيين مي شود .اين سرعتها حدود  Vinj ~30 cm/s   هستند.

البته اغلب از اطلاعات تجربي كه به وسيله توليد كنندگان مواد خام براي محصولاتشان ارائه مي شود وبه صورت نمودار ضخامت ديواره / طول جريان است استفاده مي شود. اطلاعات اين نمودار براي همه مواد با آزمايش به دست آمده است.دو سري از انواع آنها وجود دارد :انواع استاندارد 6،7،8 و انواع E كه وزن مولكولي بيشتري دارند.

در حال حاضر داده هاي معمولي براي توليد قطعات قالبگيري با حداكثر طول جريان مذاب در حفره قالب و ضخامت مقطع مربوطه (نازكترين) مشخص مي شوند و اين داده ها كاملا تجربي هستند.

نسبت ضخامت ديواره /طول جريان كه از قانون هاگن-پويسيل به دست مي آيد با اصل تشابه مطابقت دارد.

شكل 53 رابطه ضخامت ديواره و طول جريان براي تعدادي از رزينهاي قالب گيري

 

طول جريان/ نسبت ضخامت ديواره

معيار ديگري كه به ماشين مربوط مي شود نسبت طول جريان و ضخامت ديواره است.طبق قانون هاگن-  پويسيل نسبت بين طول جريان L و مربع ضخامت ديواره قالب H2  با فشار تزريق P inj   ،كميت مربوط به ماشين و ويسكوزيته مذاب در صورتي كه سرعت مذاب داده شده باشد تعيين مي شود.

براي ترموپلاستيكها  مقادير سرعت بهينه مشخصي براي مولكولها وجود دارد كه با آرايش مولكولي تعيين مي شود .اين سرعتها حدود  Vinj ~30 cm/s   هستند.

البته اغلب از اطلاعات تجربي كه به وسيله توليد كنندگان مواد خام براي محصولاتشان ارائه مي شود وبه صورت نمودار ضخامت ديواره / طول جريان است استفاده مي شود. اطلاعات اين نمودار براي همه مواد با آزمايش به دست آمده است.دو سري از انواع آنها وجود دارد :انواع استاندارد 6،7،8 و انواع E كه وزن مولكولي بيشتري دارند.

در حال حاضر داده هاي معمولي براي توليد قطعات قالبگيري با حداكثر طول جريان مذاب در حفره قالب و ضخامت مقطع مربوطه (نازكترين) مشخص مي شوند و اين داده ها كاملا تجربي هستند.

نسبت ضخامت ديواره /طول جريان كه از قانون هاگن-پويسيل به دست مي آيد با اصل تشابه مطابقت دارد.

شكل 53 رابطه ضخامت ديواره و طول جريان براي تعدادي از رزينهاي قالب گيري

 

محاسبه تعداد حفره قالب

اولين مرحله طراحي تعيين  تعداد حفره قالبها است .معيارهاي فني (به شكل تجهيزات موجود در ماشين و كيفيت مورد نياز و هزينه ها) همچنين معيارهاي اقتصادي(تاريخ تحول) در نظر گرفته مي شوند. براي راحت كردن اين تصميم گيري چند سطحي يك فلو چارت(شكل 55) ارائه مي شود كه روش مناسب را توضييح مي دهد.

با فرض اينكه قيمت تك محصول به روش توليد آن بستگي دارد مي توان به صورت عكس نتيجه گرفت كه محاسبات هزينه بايد از مرحله طراحي ،مخصوصا طراحي قالب ، شروع شود تا راه حل بهينه به دست آيد.تقسيم كل روش به اعمال جزئي شناخته شده يا اعمال ابتدايي كه مي توان با توجه به علت و معلول آنها را جايگزين عمليات كلي نمود كاري عملي است. سپس اين اعمال  جزئي به كمك آناليز مقادير ارزيابي مي شود .نكته مهم منبع هزينه هاست. شكل 56 هزينه ها را كه بايد در نظر گرفته شوند نمايش مي دهد و در گروههاي هزينه آنها را جا داده است.با جمع كل هزينه هاي منفرد يا گروههاي هزينه به صورتيكه در شكل 56 نمايش داده مي شود هزينه ها به دست مي آيد.منحني اين هزينه ها به صورت شماتيك در شكل 57  نمايش داده شده است.از آنجا كه از پيش معلوم نيست كه كدام تركيب از تعداد حفره قالبها ،سيستم قالب و ماشين قالبگيري تزريقي به كمترين هزينه منجر مي شود ،اين سه كميت بايد در محدوده مشخصي ،كه تعيين مي شوند تغيير كنند.

ابتداد تعداد حفره قالبها بايد محدود شود.اين كار با 5 گام اول الگوريتم شكل 55 انجام مي شود كه جزئيات آن به علت اهميت آنها بعدا مورد بحث قرار مي گيرد.اگر اطلاعاتي راجع به خواسته هاي كيفي (گام دو  يا زمان تحويل گام 3)در دست نباشد ،مي توان در گام 1 با تعداد حفره قالب درستي از نظر عملي كار را شروع كرد  ،كه اين تعداد فقط به مقدار سفارش بستگي دارد

شكل 55اگوريتم تعيين تعداد بهينه حفره قالب

مشاهده مي شود كه منحني از كمتر از n=1000 قطعه شروع نمي شود.تعدادكمتر سفارش با سود نيست چرا كه هزينه هاي قالب مخارج استهلاكي زيادي به وجود مي آورد.اين هزينه با كاهش تعداد توليد افزايش مي ابد و منجر به غير اقتصادي شدن كار مي شود.

طبق اين تجربه  اقتصادي ترين راه براي توليد قطعات تا تيراژ 10000 قطعه به شرط اينكه زمان تحويل مورد نياز محدوديتي ايجاد نكند استفاده از قالب با يك حفره قالب است.اگر بهترين كيفيت و دستيابي راحت در نظر باشد ،آنگاه عموما فقط از اين قانون استفاده مي شود.با مشكلتر شدن فرآوري مواد ،اين نمودار  ارزش بيشتري پيدا مي كند.اگر شرايط ديگري وجود داشته باشد ،آزمايش ديگري انجام مي شود


#قالب_سازی

#قالبسازی

#قالبسازی_قالب_پلاستیک

#قالبسازی_دایکاست 

#قالبسازی_پلاستیک_بادی 

#قالبسازی_پلاستیک_پره_صنعتی_پلیمری 

#قالبسازی_پلاستیک_پزشک_طبی_بیومدیکال 

#قالبسازی_پلاستیک_اسباب_بازی 

#قالبسازی_پلاستیک_چرخ_دنده_صنعتی_پلیمری 

#قالبسازی_پلاستیک_گلدان_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_دبه_سطل_ماست 

#قالبسازی_پلاستیک_خودکار_تبلیغاتی 

#قالبسازی_سنبه_ماتریس_خم_برش_فورج 

#اسکنر_سه_بعدی_مهندسی_معکوس_قطعات 

#قالبسازی_کولرآبی_کولرگازی 

#قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_ظرف_شامپو_نرم_کننده 

#قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_مایع_ظرف_شویی_شونده 

#قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_ظرف_شیمیایی_صنعتی 

#قالبسازی_پلاستیک_اسپری_مایع_شیشه_پاککن 

#قالبسازی_پلاستیک_سطل_زباله_خانگی 

#قالبسازی_پلاستیک_سطل_زباله_بزرگ 

#قالبسازی_پلاستیک_سطل_نظافتی_بهداشتی 

#قالبسازی_پلاستیک_لیوان_فنجان_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_پارچ_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_آرایشی_بهداشتی 

#قالبسازی_پروژکتور_نورافکن_ال_ای_دی

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_ادویه_نمکدان 

#قالبسازی_پلاستیک_قاشق_چنگال_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_خاک_انداز_جارو_پمپ_دستی 

#قالبسازی_پلاستیک_گالن_دبه 

#قالبسازی_پلاستیک_ظروف_بسته_بندی_دارو_درپوش_دارویی 

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_بسته_بندی_شکلات_شیرینی 

#قالبسازی_پلاستیک_درب_درپوش_پلاستیکی

#قالبسازی_پلاستیک_سیم_سیار_محافظ_ولتاژ_برق_یخچال_تلویزیون 

#قالبسازی_پلاستیک_سوکت_برقی_کلید_پریز_ساختمانی_صنعتی 

#قالبسازی_پلاستیک_دوشاخه_پریز_برق 

#قالبسازی_پلاستیک_جعبه_تقسیم_جعبه_فیوز_برق 

#قالبسازی_پلاستیک_بشفاب_دیس_پلاستیکی_کیک_شیرینی 

#قالبسازی_پلاستیک_شانه_تخم_مرغ_پرندگان

#قالبسازی_پلاستیک_درب_ظرف_بسته_بندی_دستمال_مرطوب

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_دئودورانت_مام_ضدعرق 

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_پماد_کرم_پودر_آرایشی 

#قالبسازی_پلاستیک_رژ_لب_برق_لب_آرایشی

#قالبسازی_پلاستیک_پمپ_پلاستیکی_صابون_مایع 

#قالبسازی_پلاستیک_تجهیزات_آبیاری_قطره_ای 

#قالبسازی_پلاستیک_گلدان_شهری_میادین 

#قالبسازی_پلاستیک_قطعات_مرغداری_تجهیزات_مرغداری 

#تولید_قطعات_پلاستیکی 

#تولید_قطعات_آلومینیومی_دایکاست 

#قالبسازی_سنبه_ماتریس_خم_برش_کشش

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_بسته_بندی_عسل 

#قالبسازی_دایکاست_آلومینیوم

#قالبسازی_هاتچمبر 

#قالبسازی_پلاستیک_ظروف_بسنه_بندی_لبنیات_قالب_لبنی 

#قالبسازی_پلاستیک_فواره_آبپاش_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_بدنه_حباب_لامپ_ال_ای_دی_LED

#قالبسازی_پلاستیک_ظروف_ای_ام_ال 

#قالبسازی_پلاستیک_نور_افکن_ال_ای_دی_روشنایی

#قالبسازی_پلاستیک_یراق_آلات_دستگیره_لولا_قطعات_مبلمان_کمد 

#قالبسازی_بادی_پت_بطری_غذایی_بهداشتی 

#قالبسازی_پلاستیک_علایم_قطعات_تجهیزات_کنترل_ترافیک_راهنمایی 

#قالبسازی_پلاستیک_ظروف_بسته_بندی_سس_کچاپ

#قالبسازی_پلاستیک_خودکار_تبلیغاتی_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_سیفون_فلاش_تانک 

#قالبسازی_پلاستیک_قطعات_دستگاه_تصویه_آب 

#قالبسازی_پلاستیک_اتصالات_پلاستیکی_فاضلاب 

#قالبسازی_پلاستیک_قاب_چهارچوب_آینه_حمام_ست_روشویی 

#قالبسازی_کولر_هوا

#قالبسازی_پلاستیک_تخم_مرغ_شانس_شکلاتی 

#قالبسازی_پلاستیک_شانه_پلاستیک_تخم_مرغ 

#قالبسازی_پلاستیک_ظرف_دارو_قرص

#قالبسازی_پلاستیک_لیوان_دربدار_آیس_پک 

#قالبسازی_پلاستیک_جعبه_باکس_پلاستیکی 

#قالبسازی_پلاستیک_کیت_آزمایشگاه_تشخیص 

#ساخت_قالب_پلاستیک_گالن 

#دایکاست

#قالب

#تبریز

#ساخت

#صنعت

#پتروشیمی

#پلیمر

#طراحی

#آبکاری

#فولاد

#آهن

#پلاستیک

  • small-slides0.jpg
  • small-slides1.jpg
  • small-slides2.jpg
  • small-slides3.jpg